Home History Dharmadhikari Plans Sevas Events Photo Gallery Contact Us
Sri Mukthi Naga Kshetra
 
Dharmadhikari
Daivagna Sri
Subramanya Shastri
 
 
Sevas at Mukthi Naga Kshetra

RATHOTHSAVSA 2013 PROGRAM LIST

Date

Time

Detail

15-Jun-13
Saturday

Evening

Guru Vandana, Ganapathi pooja,
Flag hoisting.

16-Jun-13
Sunday

Morning

Maha Ganapathi Homa

Evening

Mruthyunjaya Japa

17-Jun-13
Monday

Morning

Maha Mruthyunjaya Homa

Evening

Sri Durga japa and lalitha sahasranama Parayana

18-Jun-13
Tuesday

Morning

Sri Durga and Lalitha sahasranama Homa

 Evening

Sri Sudarshana Japa

19-Jun-13
Wednesday

Morning

Sri Sudarshana homa            

Evening

Sri Subrahmanya Sahasranama parayana

20-Jun-13
Thursday

Morning

Sri Subrahmanya Sahasranama  homa

Evening

Sri Skanda Kalyanotsava

21-Jun-13
Friday

Morning

Rathotsava

Evening

Dhoolotsava

22-Jun-13
Saturday

Morning

Sri Mahalakshmi Dhanvathri homa, Mayuravahonothsava            

Evening

Uyyalotsava

23-Jun-13
Sunday

Morning

Sri Kalasarpa Shanthi Homa , Gajavahanothsava

Evening

Sri Rudra Parayana

24-Jun-13
Monday

Morning

Sri Rudra homa, Vasanthotsava

Evening

Pallaki Utsava at Ramohalli

25-Jun-13
Tuesday

Morning

Mahabhisheka