Home History Dharmadhikari Plans Sevas Events Photo Gallery Contact Us
Sri Mukthi Naga Kshetra
 
Dharmadhikari
Daivagna Sri
Subramanya Shastri
 
 
Sevas at Mukthi Naga Kshetra
Sevas Rs Sevas Rs
Tulabhara 101-00 Ashlesha Bali 1,000-00
Prakarotsava 5,000-00 Nagapratiste 10,000-00
Mahabhishaka 3,000-00 Pushparchane 10-00
Deeparadhane Utsava 1,000-00 Bhashmarchane 25-00
Saparivara Seva 600-00 Kumkumarchane 10-00
Mahapooja (afternoon only) 200-00 Pradoshapooja 250-00
Panchamrutha Abhisheka 250-00 Shashwata Pooja 1,001-00
Rudrabhisheka 200-00    
Ksheerabhishekha 101-00 Vehicle Pooja  
Karteekapooja 51-00 Car 51-00
Sarpasamskara 5,500-00 Two Wheeler 25-00
Kalasarpa Shanthi 1,500-00 Heavy Vehicle 101-00
Kuja-Shni Shanthi 1,000-00